Tekst jednolity z dnia 3.12.2015 r.

 

Postanowienia Ogólne

§ 1

Fundacja została powołana dla realizacji celów społecznie użytecznych przez: M. Heller-Kaczmarską, A. Heller-Gostyńską, Z. Marciniaka, R. Sabiniewicza, M. Jakubowskiego, J. Czaplińskiego i K. Marcinkowskiego, zwanych dalej Fundatorami - aktem notarialnym z dnia 26.04.1993, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Doroty Drożdż, repertorium A numer 2011/1993, na podstawie przepisów ustawy dnia 06.04.1984 r. o fundacjach /Dz.U.Nr 46, poz. 203 z 1991 r./ i działa na podstawie powołanej ustawy oraz statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej. Fundacja dla należytego realizowania założonych celów może prowadzić działalność także poza 
granicami R. P.

Rozdział II

Cele i Założenia Fundacji

§ 5

Fundacja realizuje cele społecznie użyteczne, które określa:
1. Organizowanie procesu leczenia choroby alkoholowej:
    a) terapia osób uzależnionych
    b) terapia współuzależnień
    c) pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
    d) uruchomienie ośrodka odwykowego i oddziału dziennego w Poznaniu.

2. Propagowanie wiedzy na temat choroby alkoholowej:
    a) stworzenie programu edukacji o chorobie alkoholowej dla przedstawicieli różnych zawodów (lekarzy, księży, policji, nauczycieli, prawników), 
    b) profilaktyka i edukacja młodzieży,
    c) organizowanie rozwoju profesjonalnego pracownikom lecznictwa odwykowego,
    d) terapia edukacyjna dla osób uzależnionych.

3. Promowanie i popierania działalności zmierzającej do podniesienia świadomości społecznej w zakresie problemu alkoholizmu.

4. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji wyżej wymienionych celów.

5. Organizowanie procesu leczenia uzależnienia od narkotyków, leków i środków odurzających:
    a) terapia osób uzależnionych 
    b) terapia współuzależnień
    c) pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
    d) uruchomienie ośrodka odwykowego i oddziału dziennego w Poznaniu.

6. Propagowanie wiedzy na temat uzależnienia od narkotyków, leków i środków odurzających:
    a) stworzenie programu edukacji o uzależnieniach od narkotyków, leków i środków odurzających dla przedstawicieli różnych zawodów (lekarzy, księży, policji, nauczycieli, prawników), 
    b) profilaktyka i edukacja młodzieży,
    c) organizowanie rozwoju profesjonalnego pracownikom lecznictwa odwykowego,
    d) terapia edukacyjna dla osób uzależnionych.

7. Promowanie i popierania działalności zmierzającej do podniesienia świadomości społecznej w zakresie problemu uzależnienia od narkotyków, leków i środków odurzających.

8. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji wyżej wymienionych celów.

9. Organizowanie procesu leczenia uzależnienia od pracy (pracoholizm), internetu, zakupów, kredytów:
    a) terapia osób uzależnionych
    b) terapia współuzależnień

10. Propagowanie wiedzy na temat uzależnienia od pracy (pracoholizm), internetu, zakupów, kredytów:

    a) stworzenie programu edukacji o uzależnieniach od pracy (pracoholizm), internetu, zakupów, kredytów dla przedstawicieli różnych zawodów (lekarzy, księży, policji, nauczycieli, prawników), 
    b) profilaktyka i edukacja młodzieży

    c) terapia edukacyjna dla osób uzależnionych.

11. Promowanie i popierania działalności zmierzającej do podniesienia świadomości społecznej w zakresie problemu uzależnienia od pracy (pracoholizm), internetu, zakupów, kredytów.

12. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji wyżej wymienionych celów.

13. Organizowanie procesu leczenia uzależnień krzyżowych:

    a) terapia osób uzależnionych
    b) terapia współuzależnień

14. Propagowanie wiedzy na temat uzależnień krzyżowych:

    a) stworzenie programu edukacji o uzależnieniach krzyżowych dla przedstawicieli różnych zawodów (lekarzy, księży, policji, nauczycieli, prawników), 
    b) profilaktyka i edukacja młodzieży,

   c) terapia edukacyjna dla osób uzależnionych.

15. Promowanie i popierania działalności zmierzającej do podniesienia świadomości społecznej w zakresie problemu uzależnień krzyżowych.

16. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji wyżej wymienionych celów.

17. Prowadzenie działalności z zakresu poradnictwa prawnego w tym udzielania porad prawnych.

18. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji wyżej wymienionych celów.

§ 6

Fundacja realizuje swe cele statutowe przez:
1. Działalność wydawniczą i szkoleniową:
    a) organizowanie wykładów dla przedstawicieli różnych zawodów,
    b) zajęcia edukacyjne dla młodzieży,
    c) organizowanie nowoczesnych metod wleczeniu uzależnień,
    d) szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego.
2. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych,
3. Administrowanie funduszami Fundacji i środkami rzeczowymi.
4. Współpracę z organizacjami, podmiotami gospodarczymi, samorządami, środowiskami naukowymi oraz z innymi fundacjami w kraju i za granicą.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 7

Zasady prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji określa załącznik do statutu.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i Fundusz Fundacji

 § 9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 11 mln zł wniesiony przez Fundatorów stanowiący pierwotny składnik majątkowy Fundacji. 

2. Majątek pierwotny Fundacji ulega powiększaniu o dochody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

3. O przeznaczeniu majątku pierwotnego Fundacji stanowi Rada Fundatorów.

 § 10

1. Majątek Fundacji zwiększają:
    a) subwencje darowizny, spadki, zapisy osób fizycznych i prawnych, zarówno rzeczowe jak i finansowe w złotych polskich oraz w dewizach,
    b) przychody ze zbiórek i imprez publicznych,
    c) przychody z majątku ruchowego, nieruchomości i praw majątkowych, 
    d) odsetki bankowe od wkładów pieniężnych,
    e) inne wpływy i przychody.

 § 11

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.

 

§ 12

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji uzyskują tytuł Donatora Fundacji.

 

§ 13

Tworzy się następujące Fundusze Fundacji zwane dalej "Funduszami":
1. Fundusz Celowy i Promocyjny - administrowany przez Radę Fundatorów
2. Fundusz Administracyjny - administrowany przez Zarząd Fundacji.

Rada Fundatorów uchwali regulaminy Funduszów.

 § 14

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym majątkiem.

 

§ 14.1

Zabrania się:
    a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
    b) przekazywania majątku fundacji na rzecz członków organizacji fundacji, pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
    c) wykorzystania majątku na rzecz członków organów fundacji lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji
    d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 15

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundatorów
2. Zarząd Fundacji

 Rada Fundatorów może powołać organy o charakterze opiniodawczym-doradczym.

 § 16

1. Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy Fundacji.
2. Pracą Rady Fundatorów kieruje Prezes Fundacji wybierany w tajnym głosowaniu bezwzględna większością głosów spośród członków Rady.
3. Fundatorzy mogą działać w Radzie przez pełnomocników.

 § 17

Do wyłącznej właściwości Rady Fundatorów należą sprawy:
1. Podziału, połączenia i likwidacji Fundacji,
2. Członkostwa Fundacji w innych organizacjach,
3. Zmiana statutu Fundacji oraz podejmowania uchwał w sprawach organizacji Fundacji,
4. Wyboru członków Fundacji,
5. Udzielania absolutorium Zarządowi,
6. Ustalania programu działania Fundacji,
7. Ustalania preliminarza Funduszu Administracyjnego Fundacji,
8. Zatwierdzania sprawozdań zarządu z działalności Fundacji,
9. Zatwierdzania sprawozdań finansowych Fundacji,
10. Prawa kontroli wewnętrznej Fundacji.

§ 18

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenie Rady zwołuje Prezes lub zarząd na wniosek większości Fundatorów.

 § 19

1. Uchwały Rady Fundatorów zapadają bezwzględną większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu, połączenia i likwidacji Fundacji podejmuje się większością trzech czwartych głosów liczby Fundatorów.

 

§ 20

Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.

1. Osoba wchodząca w skład zarządu Fundacji zwana jest dyrektorem Fundacji.
2. Kadencja zarządu trwa trzy lata.
3. Fundator nie może być członkiem zarządu.
4. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundatorów.

 

§ 21

Do zadań Fundacji należy podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji. Zarząd realizuje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

 

§ 22

Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa i sekretarza Fundacji.

 

§ 23

Do zakresu działań zarządu w szczególności należy:

1. Gospodarowanie Funduszami Fundacji zgodnie ze statutem, regulaminem i uchwałami Rady Fundatorów,
2. Wykonywanie uchwał Rady Fundatorów,
3. Obsługa organizacyjna Fundacji,
4. Kierowanie działalnością Biura Fundacji,
5. Składanie sprawozdań rocznych Radzie Fundatorów,
6. Podejmowanie decyzji kadrowych w sprawach pracowników Fundacji,
7. Tworzenie i likwidacja jednostek gospodarczych Fundacji zgodnie z uchwałami Rady Fundatorów.

 § 24

1. Zarząd reprezentuje Fundację wobec osób trzecich.

2. Zarząd Fundacji może upoważniać inne osoby do reprezentowania Fundacji.

 § 25

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej dwa razy w miesiącu.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Dyrektor Fundacji.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

 

Rozdział V

Działalność pożytku publicznego

 

§ 25.1

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego:
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego (PKD 85.14)
- działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (PKD 85.14.D)
- opieka wychowawcza społeczna (PKD 85.3)
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.32.B)
- działalność wydawnicza (PKD 22.1)
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych (PKD 73.2)
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 
73.20.H)

-działalność prawnicza (69.10.Z)

 

§ 25.2

Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 26

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

 

§ 27

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

 

§ 28

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

§ 29

Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów większością trzech czwartych głosów liczby Fundatorów.

 

§ 30

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.